İstanbul'dayız

Üsküdar, İstanbul

Eposta Adresimiz

anadoluavukatofisi@gmail.com

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Kategori

Kategori arşivi Ceza Hukuku

Uyuşutucu Madde Cezası

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ, BULUNDURMA VE CEZASI

UYUŞTURUCU CEZALARI KAÇ YILDIR?

Uyuşturucu maddeyi kullanma, bulundurma, alma, satma fiillerini gerçekleştiren bireylere çeşitli cezai yaptırımlar uygulanır. Fakat konusu uyuşturucu madde olan suçları oluşturan fiiller ile ilgili ceza uygulaması hakkında ayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.  TCK Md.191/1 maddesine göre Kullanmak için uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran  ya da uyarıcı madde satın alan kişi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçunu işlemiş olur ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. BU suçta hükmedilen ceza adli para cezasına çevrilemez fakat verilen cezanın ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür. Bu suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Kişinin elindeki uyuşturucu maddenin miktarının kişisel kullanım dozu sınırından fazla olması halinde ise uyuşturucu madde ticareti suçu işlenmiş olur.  İşlenen fiilin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak mı yoksa uyuşturucu madde ticareti mi olduğunun tespiti için sanığın uyuşturucu maddeyi “bulundurma amacının” değerlendirilmesi yapılır. uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ise görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. 

UYUŞTURUCU SATMANIN CEZASI NEDİR?

Uyuşturucu madde satma, satışa arz etme, satın alma suçu TCK md. 188/3’te düzenlenmiştir. Uyuşturucu maddeyi satma fiili malın bir bedel yahut menfaat  karşılığında bir başka kişiye devridir. Satışa arz etme fiili ise henüz satış aşamasına gelmese de uyuşturucu maddenin satışı için bazı hazırlık hareketleri yapmayı ifade eder. Uyuşturucu maddeyi satın alma fiili ise kullanım için değil ticari amaçla satın alınmasıdır. satma, satışa arz etme veya satın alma fiillerinin cezası aynıdır  Uyuşturucu maddeyi; ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu satma eyleminin okul, kışla, eğitim, hastahane, ibadethane gibi sosyal amaçla kurulmuş olan binaların 200 m’den yakın çevresinde işlenmesi halinde ceza artırılır. Ayrıca maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, halinde de verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu suçu işeyen failin özgür iradesi ile pişmanlık göstermesi, oluşan olumsuzlukları gidermesi, ve yetkili merciilere yardımcı olarak suçun işlenişine ilişkin yer, kişi gibi hususları aydınlatması halinde etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

UYUŞTURUCU MADDE ARAÇ KULLANMA CEZASI NEDİR?

Uygulamada gerçekleştirilen denetimler ile uyuşturucu madde ile araba kullanan sürücülere ceza uygulanmaktadır. Uyuşturucu madde ile araba kullanan sürücülere Karayolu Trafik Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen tutarlarda idari para cezası uygulanır. Uyuşturucu ile araç kullanan sürücüler için ceza 2021 yılı için 6.909 TL’dir. Eğer bu ceza şahsa tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli şekilde 5.181,75 TL olarak ödenir. Denetim sırasında kolluk görevlilerinin uyuşturucu madde kullanımını tespite yarayan cihazlara ölçüm için izin verilmelidir. İzin verilmemesi halinde 3.836 TL TL idari para cezası uygulanır. Bu da kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimli olarak 2.877 TL şeklinde ödenir ve bu kişiler adli tıp kurumuna sevk edilerek uyuşturucu tespitinin bu kurumda yapılması sağlanır. Ayrıca uyuşturucu madde ile araç kullanan kişinin ehliyetine 5 yıl süre ile el konulur. Hakkında uyuşturucu madde ile araba kullanma cezası uygulanan kişi sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilir, kanunen böyle bir ihmal yapmadığınızı savunabilirsiniz. İtiraz için deneyimli avukatlardan yardım almak gereklidir.

UYUŞTURUCU DAVALARINA HANGİ MAHKEME BAKAR?

Uyuşturucu davaları suçun işleniş şekline, gerçekleştirilen fiile göre değişkenlik göstermektedir. uyuşturucu kullanma, uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu satma gibi değişik suçlara göre değişmektedir. Bu sebeple fillerin niteliğine oranlar ceza artıp azalabileceği gibi görevli mahkeme de farklılık göstermektedir. Basit uyuşturucu davaları olarak tabir edebileceğimiz Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyarıcı madde kullanmak suçu ile ilgili yargılama asliye ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilirken, uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise uyarıcı maddenin ele geçirildiği yer mahkemesidir. Fakat Suçun işlendiği yer belli değilse şüpheli veya sanığın yakalandığı yer yakalanmadıysa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Uyuşturucu ile ilgili suçlar ispat ve delil toplama yönünden zaman gerektirdiğinden yargılama süreleri oldukça uzayabilmektedir. Bu davalar ortalama 2-3 yıl sürmektedir.

UYUŞTURUCUDAN İLK KEZ YAKALANMAK

Kişi ilk defa uyuşturucu kullanmaktan dolayı yargılanmaktaysa ilk olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanır ve kişi tedaviye yönlendirilir. Denetim süresi 5 yıldır. Bu süre Cumhuriyet Savcısının kararı ile üçer aylık süreler ile en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Ayrıca mahkeme bu süre içinde sanığın belirtilen yükümlülüklere uymasını istemektedir. Uygulanacak denetim süreci sırasında kişinin uyuşturucu kullanmadığı anlaşılırsa ve tedavi sürecini de aksatmadan yürütürse, herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı gibi adli sicili de bu durumdan etkilenmez. Kişinin erteleme süresi içinde; kendisine uygulanan yükümlülüklere ve tedavi gerekliliklerine uygun davranması, kullanmak için uyuşturucu madde satın almaması, bulundurmaması ve kullanmaması gerekmektedir.

Konuyla ilgili yukarıda yer alan yazımızı da göz atabilirsiniz. https://anadoluavukat.com/uyusturucu-cezalari-2020/
Ceza Avukatları

Ceza Avukatı Ücretleri Neden Değişiyor

Ceza Avukatı Ücretleri neden Değişiyor?


Her geçen gün suç dünyasında artan oranlar, ceza avukatlarına olan ihtiyacın hangi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Ceza hukuku konularında oldukça etkili olan avukatlar, kişinin hak ve özgürlük gibi temel haklarını savunuyor. Ayrıca yaşanan olayların tam olarak araştırılmasıyla beraber, olaylarda delil karartma olup olmadığı, nefsi müdafaa gibi durumların yaşanıp yaşanmadığı hakkında gereken araştırmalar yapılıyor.

  Ceza Avukatının Tanımı

  Ceza avukatı, suç dünyasıyla iç içe olan, en zor mesleklerin başında yer alıyor. Kişinin hak ve hukuklarını savunmanın yanında, detaylı bir soruşturma gerçekleştiriyor. Yaşanan olaylarda herhangi bir sorununun yaşanıp yaşanmadığı, yaşandıysa nedenlerinin ne olduğu, olaya etki eden konuların neler olduğu, suç işleyen kişi varsa ona karşı yapılan bir tahrikin olup olmadığı gibi bütün durumlar detaylı bir şekilde incelenir. Ceza avukatı, suç teşkil edebilecek hemen her hukuk alanın davasına bakabilir. İcra davalarına, nitelikli dolandırıcılık suçlarına, terör gibi tehlike arz eden davalara bakmak yükümlüdür. Bunun yanında daha hafif olarak belirlenmiş suç durumlarında yine ceza avukatları sorumlu tutulabiliyorlar. Bu davalar, ufak hırsızlık olayları, iki kişi arasında yaşanan kavgalar ve benzeri olaylar olabiliyor.

  Ceza Avukatı Ücreti Belli Midir?

  Ceza avukatının ücretleri yukarıda bahsettiğimiz dava konuları üzerinde değişiklik gösterebiliyor. Özellikle ağır olarak belirttiğimiz davalarda çeşitli nedenlerin ortaya çıkması, avukatın davaya fazla zaman harcaması, dava ücretinin yükselmesinde etkili olabiliyor. Ancak küçük çaplı olan suç durumlarında, davaya harcanan mesainin az olması, dava sürecinin hızlı bir şekilde sonuca bağlanabilmesi, ceza avukatı ücretlerini düşürebiliyor.

  Ceza Avukatı Ücreti Neden Artıyor?

  Yukarıda bahsettiğimiz gibi ceza avukatı ücretinin artımı, davanın ağırlığına bağlı olarak ilerliyor. Örnek vermek gerekirse eğer, adam öldürme gibi bir olayda, avukatın nefsi müdafaanın oluyor olmadığını araştırması, geçmişte yaşanmış husumetin olup olmadığı, kişilerin birbirlerine karşı davranışları benzeri olaylarda ceza avukatı ekstra birçok mesai harcamış oluyor. Buna avukatın delili toplaması aşaması diyoruz. Elbette bahsetmiş olduğumuz diğer küçük çaplı suçlarda da delil toplama, savunma gibi eylemler söz konusu olabiliyor. Ancak buradaki eylemin, delil aşaması çok fazla olmadığından, mahkeme anında karar verebiliyor. Dolayısıyla avukatın yapmış olduğu pek bir şey olmuyor.

  Ceza Avukatında Ücret Önemli Mi?

  Ceza avukatına başvurmak isteyen kişilerin ilk sordukları soruların başında, ceza avukatı ücretleri oluyor. Fakat bu ücretin belirlenmesi, avukatın dava sürecinde kendi yaptığı harcamalar haricinde, barolar birliği tarafından belirlenmektedir. Bu belirlemeler ise taban yani en düşük ve tavan en yüksek olmak durumu üzerinden değerlendiriliyor. Ceza avukatı barolar birliğinin belirlemiş olduğu sınırların üzerine çıkamadığı gibi altına inemiyor.

  Peki Ücretler Ne Kadar?

  Ceza avukatı ücretleri, baro tarafından detaylandırılıyor. Bu detaylandırma işlemi sürekli olarak güncellendiği için ve net bir ücret söylemek mümkün olamıyor. Ancak merak edilmesi durumunda, hukuk bürosuyla görüşülüp o anki ceza avukatı ücreti öğrenilebiliyor.

Manevi Tazminat Davası

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Trafik kazası; maddi manevi tazminat davası açabilmenize olanak sağlayan ve en az bir adet motorlu aracın müdahil olduğu sonucunda ölüm, yaralanma vb. bedensel zararların ortaya çıktığı ayrıca üçüncü kişilerin de mallarının zarar gördüğü bir durumu ifade eder. Kaza sonrasında ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi maksadı ile açılan tazminat davalarının ortaya çıkardığı zarara göre maddi veya manevi olarak ileri sürülebileceği söylenebilir.

Trafik kazasının bir haksız fiil oluşturması nedeni ile hukuki bir sorumluluk doğurmaktadır. Trafik kazasının bu anlamda zamanaşımı, mahkeme yetkisi, tazminat gibi pek çok konuda belli başlı sonuçlar doğuracaktır. Bu anlamda zamanaşımı ve mahkeme yetkileri gibi hususların ele alınması gerekir.

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Trafik kazası sonrasında tazminat davası açılması isteniyorsa davanın ne zaman açılabileceği ve dava açma süresinin ne zaman sona ereceği ile ilgili detayların bilinmesi gerekiyor. Trafik kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açılması isteniyorsa zamanaşımı süresi haksız fiilin gerçekleştiği yani kazanın meydana geldiği an başlar. Zamanaşımı süresinde davacının lehine olan uygulamaların dikkate alınması gerekir.

Tazminat Davasında Esas Zamanaşımı Süresi

Trafik kazası nedeni ile zarar gören kişinin zarar ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresi olduğu ifade edilebilir. Durumun sonradan öğrenilmesi halinde kaza anından itibaren her halükârda zamanaşımı süresi kaza anından itibaren 10 yıldır.

Ceza Zamanaşımı Süresi

Trafik kazası sonucunda bir ölüm meydana gelmişse ceza zamanaşımı sürelerinin uygulandığı ifade edilebilir. Yaralama veya öldürme durumlarında suçun taksirle işlendiği kabul edilir. Bu durumlarda ceza kanunundaki zamanaşımı süreleri dikkate alınır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazası yaşanması durumunda kimlerin tazminat davası ileri sürebileceği açıkça belirlenmiştir. Bu anlamda kaza sonucunda zarara uğrayan kişiler doğrudan maddi veya manevi tazminat davası açabilir. Kişinin iş gücü kaybı yaşaması ve bu nedenle gelirinde azalma olması nedeni ile maddi tazminat davası açabileceği kabul edilirken manevi olarak uğradığı zararların karşılanması adına da manevi tazminat davasına başvurulması gerektiği söylenebilir.

Trafik kazasının meydana gelmesinden sonra kişinin ağır bir bedensel zarar görmesi halinde kazazedenin yakınları da manevi tazminat davası açabilecektir. Hayati fonksiyonların yerine getirilmesinde sorunlar olarak kabul edilen ağır bedensel zararların uzuv kaybı olarak da ifade edilebileceği söylenebilir.

Trafik kazası sonrasında kazazedenin ölmesi halinde kişinin yakınları hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir. Burada esas alınan nokta kişilerin maddi ve manevi destekten yoksun kalmalarıdır. Tazminatın ileri sürülebilmesi adına kişilerin destekten yoksun kaldığının kanıtlanması elzemdir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılabilir?

Haksız bir fiil olarak değerlendirilen trafik kazalarının maddi ve manevi tazminat davası oluşturması esnasında davalı olarak görülen kişiler haksız fiilin oluşmasına neden olan kimselerdir. Dava genellikle faile açılıyor kabul edilse de failin dışında sorumlular olduğunu da ifade etmek muhtemeldir. Trafik kazası sonucunda ölüm, yaralanma veya mal kaybı yaşanması halinde aşağıdaki kişilere/kurumlara karşı maddi veya manevi tazminat davası acıkabilmektedir.

Araç Sürücüsü: Trafik kazasında kusurlu olan ve fail vasfına sahip kimselere karşı tazminat davası açılabilmektedir.

Araç Sahibi: Araç sahibi de kural olarak araç işleteni vasfına sahip olabileceğinden trafik kazalarından sonra araç sahiplerine de tazminat davası açılabilmesi mümkündür.

Araç İşleteni: Trafik kazasında yer alan aracın işleteni vasfını taşıyan kimseler de ortaya çıkan zararlardan sorumludur. Trafik tescil kayıtlarına göre araç sahibi aynı zamanda aracın işleteni vasfına sahiptir. Ancak bunun aksini ispat eden araç sahipleri işleten vasfı ile maddi ve manevi tazminat ödemekten kurtulabilirler. Bu noktada araç sahibinin araç üzerindeki hakları devrettiğini kanıtlaması gerekir.

Sigorta Şirketi: Trafik kazasında yer alan aracın Trafik Sigortası ya da Kasko Sigortasını yapan Sigorta Şirketi de maddi ve manevi tazminat davasının tarafı olabilecektir. Ölüm, yaralanma ve diğer zararlardan sorumlu tutulan sigorta şirketleri zararları karşılar.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

Ölüm veya yaralanmanın söz konusu olduğu trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davasında birden fazla yetkili mahkeme olabileceğini söylemek gerekir. Trafik kazası sonrasında davaya bakmaya yetkili mahkemeler şu şekildedir;

 • Davalıların ikametgâh adresinde bulunan mahkemelerde tüm davalılar hakkında hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilmektedir,
 • Trafik kazasının olduğu yer mahkemesinde tazminat davası açılması söz konusu olur,
 • Trafik kazası nedeni ile açılacak tazminat davalarında davacının ikametgâh adresindeki mahkemede de dava açılabilir,
 • Trafik sigortası şirketinin merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemede de hem maddi hem de manevi tazminat davası açılması mümkündür.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Ölüm veya yaralanma durumlarında açılacak olan trafik kazalarında ister maddi ister manevi tazminat davaları için Asliye hukuk Mahkemesi’ne başvurmanız gerekir. Sigorta şirketine karşı açılacak olan davalarda ise görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Asliye Ticari Mahkemesi’nin görevli olmasının temelinde sigorta şirketi ile ticari ilişkinin varlığı söz konusudur.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davalarında Hangi Zararlar Tazmin Edilebilir?

Ölümlü trafik kazası tazminat davaları; tazminat davalarının maddi ve manevi türleri olarak kabul edilir. Ölümün söz konusu olması halinde ise aşağıdaki zararların tazmin edilmesi söz konusu olacaktır.

Manevi Tazminat: Kazazedenin yakınları yaşadıkları kayıp nedeni ile duydukları acıya karşılık manevi tazminat talep edilebilir. Ayrıca ölen için harcanan cenaze giderleri ve ölüme kadarki tedavi giderleri de tazmin edilebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazasında ölen kişinin akrabaları kaza sonrasında destekten yoksun kalma konusunda tazminat talep edilmesi mümkün olacaktır. Bu tazminat davası kazazedenin ölmesinden kaynaklı olarak maddi açıdan destekten yoksun kalınması nedeni ile talep edilir. Destekten yoksun kalan kimseler desteklenecek olan sürenin muhtemel hesaplanması ile maddi olarak desteklenir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Öne Sürülebilecek Zararlar

Yaralanan kişi tarafından maddi ve manevi olarak açılacak tazminat davalarında kazazedenin yakınları kesinlikle dava açamazlar. Burada tek istisna ağır bedensel bir yaralanmanın ortaya çıkmasıdır. Yaralanma ile sonuçlanan tazminat davalarında aşağıdaki zararların tazmin edilmesi mümkün olur.

Manevi Tazminat

Kazazede, yaralanma durumunun ortaya çıkması sonrasında manevi tazminat talep etmesi söz konusu olur. Yaralının yakınları ancak ve ancak ağır bedensel zararlar ile karşı karşıya kalınması halinde tazminat davası açabilir. Yaralanan kişilerin her türlü tedavi giderleri tazmin edilebilir. Yaralanan kişinin kazanç kaybı yaşanması sonrasında tazminat talep edilebileceği gibi çalışma gücünün azalmasından dolayı da tazminat talep edilebilir. Ekonomik olarak geleceğin sarsılmasından dolayı da tazminat talep edilebilir.

Trafik Kazası Durumunda Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları sonrasında amaç zarara uğrayan kimselerin manevi olarak huzur bulmasına imkân sağlamaktır. Tazminatın hedefi bir zenginleşme sağlamayı amaçlamak değil aksine zararın engellenmesine yardımcı olmaktır. Mahkemenin manevi olarak tazminata hükmetmesi esnasında şu detaylara dikkat ettiği bilinir;

 • Tarafların ekonomik ve sosyal açıdan durumları,
 • Kazanın meydana gelme şekli,
 • Tarafların kazadaki kusur durumları,
 • Borçlar Kanunu Madde 4 uyarınca Hak ve Nefaset Kuralları

Mahkemeler tarafından manevi tazminatın belirlenmesi esnasında davacının mağdur edilmesi durumu görülür. Mahkemelerin karar alma süreçlerinde Yargıtay kararlarını baz alması adil kararlar alınması noktasında oldukça önemlidir.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Hesaplaması

Trafik kazalarından sonra karşılaşabileceğiniz zararların tazmin edilebilmesi adına hesaplamanın çok detaylı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Hesaplama esnasında kişinin yaşı, kaç yaşına kadar çalışabileceği, maaşı ve maluliyet oranı dikkate alınır. Tüm bu değerler baz alınarak yapılan hesaplamalar sonrasında doğru bir sonuç elde edilerek tazminata hükmedilir. Sizin durumunuza özel olarak bazı konular farklılık gösterebilir. Bundan dolayı hukuk ofisimizdeki uzman bir avukata sor sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Uyuşturucu cezaları 2020

Uyuşturucu Cezaları 2020

Uyuşturucu cezaları 2020

Uyuşturucu satma cezası, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ithali, imali, ülke içerisinde satışa sunulması ve başkaları için temin edilmesi, nakledilmesi, sevk edilmesi, ticari amaç ile satılması, depolanması amaçları ile işlenen suçları ifade etmektedir. Uyuşturucu madde ticaretinde kokain, eroin, bazmorfin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler suçun çok daha ağır bir cezayı gerektirmesine neden olmaktadır. Bonzai, esrar gibi uyuşturucu maddeler ise suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı cezai yaptırıma bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde ihraç etme ve ithal etme suçları uyuşturucu kaçakçılığı suçu olarak ifade edilmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Nelerdir?

Uyuşturucu madde ticareti suçlarını aşağıdaki gibi ifade edebilmek mümkündür.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu: Bir maddenin ya da uyuşturucu maddenin işlemden geçirilmesi ve başka bir maddeye dönüştürülmesini ifade eden suçtur. İmalatın işlemden geçirilen maddenin değiştirmesini gerektirmektedir.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu: Uyarıcı maddelerin ya da uyuşturucunun ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir şekilde yurt dışından ülke içerisine sokulması durumunda uyuşturucu ya da maddelerin ithali bir suç unsurudur.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu: Uyuşturucu ihraç etme, yurt içerisindeki uyuşturucuların başka bir ülkeye çıkarılmasını ifade etmektedir. Uyuşturucu madde ihracı uyuşturucu maddelerin gümrük kapısından geçmesi ile birlikte uyuşturucu madde ihraç etme suçu meydana gelmektedir. Uyuşturucu maddeler gümrük kapılarından geçmeden yakalanması durumunda uyuşturucu madde ihraç etme suçuna teşebbüs olarak ifade edilir.

Uyuşturucu Madde Sevk Veya Nakletme Suçu: Uyuşturucu maddelerin başkasına verilmesi ya da devredilmesi amacı ile bir yerden başka bir yere görülmesini ifade etmektedir.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu: Kabul etmek, bir kişinin başkasına ya da uyuşturucuya karşılık vermeden kişisel kullanımın dışında bir amaç ile bulundurmasını ve maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesini ifade eder.

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz etme ya da Satın Alma: Uyuşturucu madde satma suçu, bir bedel karşılığında uyuşturucu maddenin devredilmesini ifade etmektedir. Uyuşturucu maddenin satışa arz edilmesi satış aşamasına gelinmese dahi uyuşturucu maddenin satışı için çeşitli hazırlıkların yapılmasını ifade etmektedir.

Uyuşturucu Maddenin Temin Edilmesi: Uyuşturucu maddenin temin edilmesi uyuşturucu sağlama fiili kişilerin kendisinde bulunan ya da herhangi bir surette elde ettiği uyuşturucunun satış amacı güdülmeden ya da herhangi bir bedel almaksızın başkasına verilmesini ifade etmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal etmenin suçu TCK md.188’de hareketli bir suç olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda uyuşturucu maddeyi ruhsatsız bir şekilde imal, ihraç ya da ithal eden kişilere 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler 20000 güne kadar da para cezası ile cezalandırılmaktadır. Uyuşturucuları ruhsata aykırı bir şekilde satan, başkalarına veren, satışa arz edeni nakleden, sevk eden, satın alan, depolayan, kabul eden kişilere 10 yıldan az almamak üzere hapis cezası ve 20000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Uyuşturucu Ceza İndirimi Nedir?

Etkin pişmanlık, kişilerin işlediği suç nedeni ile özgür iradesi ile kişinin sonradan pişman olması ve suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği durumları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlar ile katkı sunması durumunda hükümlerin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukukudur. Etkin pişmanlık doğrultusunda bireylerin aldığı cezalara uyuşturucu ceza indirimi uygulanır.

Uyuşturucu Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Uyuşturucu cezası paraya çevrilir mi sorusunun cevabı evettir. Uyuşturucu madde ticaretinin düzenlendiği kanuna göre hapis cezası 4 farklı şekilde para cezasına çevrilmektedir. Bunlardan bir tanesi bireylere doğrudan para cezası verilmesi durumudur. Burada herhangi bir suç yaptırımı olarak başka bir ceza yerine adli para cezası verilmektedir. İkinci para cezası şekli ise yaptırım olarak öngörülen cezadır. Bir suçun yaptırımı olarak hâkime hapis cezası vermeyi kararlaştırma yetkisi verilmektedir. Bu noktada hâkim cezaların ikisine birden karar veremez. Sanığın mahkemedeki durumu, pişmanlığı ve sicili bu hususa etki etmektedir. Üçüncü durum hapis cezası ile birlikte verilen para cezalarıdır. Uyuşturucu madde ticareti suçu bu maddeye örnek verilebilmektedir. Dördüncü para cezası çeşidi hapis cezasının para cezasına çevrilmesidir. Kasten gerçekleştirilen suçlarda 1 yıl ve altındaki hapis cezalarının adli para cezasına çevrilebileceğini ifade edebiliriz. 30 günün altındaki hapis cezalarında ise cezanın adli para cezasına çevrilmesi zorunludur.

Uyuşturucu Madde ile Araç Kullanma Cezası

Uyuşturucu madde ile araç kullanmanın bir cezası elbette vardır. Günümüzde, yani 2020 yılında uyuşturucu madde ile araç kullanmanın cezası 6333 TL’dir. Bunun yanı sıra sürücülerin ehliyetlerine de 5 yıl süre ile el konulmaktadır. Türkiye’de uyuşturucu madde ya da uyarıcı madde kullanımı yasaktır. Bu doğrultuda hukuki süreçte işletilir ve dava açılır.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Uyuşturucu davalarına genel olarak asliye ceza mahkemesi bakar. Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen uyuşturucu maddeler ile ilgili suçların işlenmesi durumunda dava asliye ceza mahkemesinde görülmektedir.

Avukat Aytaç Kındır

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası

Bahis; ülkemizde gerekli kurallar çerçevesinde oynanabilen ve şans oyunları kapsamında değerlendirilen kazanç yöntemlerinden bir tanesi olarak kabul edilir. Ancak bu kazancın vergilendirilmesi ve paranın yasal yollarla kişilere dağıtılması bahis oynamanın en temel özelliklerinden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenmiş bahis oynama yöntemleri dışında bahis oynamak; yasadışı bahis oynama olarak değerlendirildiğinden cezai yaptırıma tabidir. Peki, yasadışı bahis oynamanın cezası nedir?

Genellikle internet vasıtası ile oynana illegal bahisin yasal bahisten tek farkı takibinin yapılmamasıdır. Daha açık bir ifade ile kazanç sağlayanların kaydını tutmak imkansızlaştığında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama durumlarının yasadışı bahis ile gündeme gelebildiği söylenebilir.

Yasadışı bahis oynamak; oynatmak suçundan daha hafif olarak değerlendiriliyor olsa da çok ciddi yaptırımlara tabi olduğunu ifade etmek gerekir. Bu anlamda yasadışı bahis oynadığı tespit edilen bireylere 5.000 TL ile 20.000 TL arasında para cezası verilir. Adli para cezası olarak değerlendirilmeyen söz konusu para cezalarının bu özelliği nedeniyle adli sicil kaydına işlenmediği ifade edilmelidir. İllerde vali ilçelerde ise kaymakam tarafından takdir edilen para cezalarının mülki idari amir tarafından düzenlenebileceği kabul edilir. Ancak ilk defa yasadışı bahis oynama suçunu işleyen kimselere alt sınırdan ceza verildiği gözlemlenir. Cezanın arttırılmasında suçun tekrarı rol oynarken bahis oynanan paranın miktarı da önemlidir.

Yasadışı Bahis Oynama Cezasına İtiraz Edilir mi?

İdari para cezası kapsamında olan yasadışı bahis oynama cezasına itirazın idari para cezalarına itiraz kapsamında değerlendirilebildiğini burgulamak gerekir. Bu anlamda size verilen idari para cezasına itiraz etmek istediğinizde cezanın size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vermelisiniz. Tebliğin gerçekleştiği sırada sunulan kâğıtta herhangi bir itiraz mercii yazmıyorsa itiraz sürenizin 60 gün olacağı açıktır.

Adli ve idari birimler tarafından gerçekleştirilecek araştırma süreci sonrasında size bahis oynama cezası olarak verilen idari para cezasının yersiz olduğuna kanaat getirilmesi halinde cezanın kaldırılacağı ifade edilebilir.

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası

Yasadışı bahis adından da anlaşılabileceği üzere kurallara uygun olmayan uygulamalar anlamına gelir. Yasadışı bahis oynama cezası idari para cezası ile karşılık bulsa da kişilerin illegal bahis oynamalarına aracılık eden kimselerin daha kapsamlı ve ağır cezalar alacaklarını vurgulamak gerekir. Nitekim yasadışı bahis oynama cezası idari para cezası ile karşılık bulurken oynatmanın hem para cezası hem de hapis cezası gerektirdiğini vurgulamak gerekir.

Yasadışı bahis oynatma cezası ile ilgili kanundaki düzenlemeye göre 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanacağı öngörülür. Bu cezaya ek olarak 10.000 gün tutarında da adli para cezası uygulanacağı söylenebilir. Söz konusu cezanın yurt içindeki spor müsabakaları için geçerli olduğu ifade edilirken yurtdışında oynana spor müsabakaları için cezanın bir nebze daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Yasadışı bahis oynatma suçuna konu olan müsabakaları yurtdışındaysa kanuna göre öngörülen ceza 4 ila 6 yıla ek olarak para cezası şeklindedir.

Kişilere verilen cezaların yanı sıra yasadışı bahis oynatılan yerlere de çeşitli yaptırımlar gerçekleşir. Bu anlamda bahisin oynatıldığı iş yerleri mühürlenir ve ruhsatları iptal edilir. Mahallin en büyük mülki idari amiri söz konusu iş yerinin 3 ay süreyle mühürlenmesine karar verebilir. Ruhsat iptali ise yine mahallin en büyük mülki idari amiri tarafından 5 gün içinde iptal edilebilir.

İnternet Üzerinden Bahis Oynama Cezası

İnternetin insan hayatı üzerinde önemli derecede etki etmesi ile birlikte yasadışı bahis suçlarının internet aracılığı ile gerçekleşmesi de söz konusu olabiliyor. Bu anlamda internet üzerinden oynanan bahiste internet sayfasının yurtdışı kaynaklı olması da oynatanın cezasında bir indirime neden olmuyor. Bu anlamda kişiye 4 ila 6 yıl arasından hapis cezası verilmesi öngörülür.

Yasadışı Bahis Cezası Sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını çiğneyerek suç teşkil eden bir eyleme kalkıştığınızda kanunda öngörülen cezalarla karşılaşmanız kuvvetli bir ihtimaldir. Bu anlamda yasadışı bahis oynama ve oynatma nedeni ile alınan cezaların sorgulanması gerekebilmektedir. İllegal bahis nedeni ile ceza aldığınızda size uygulanan yaptırımın ne olduğu ve ne kadarlık bir para cezası aldığınızı e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaparak öğrenebileceğiniz cezayı en yakında bulunan adliyeye giderek de sorgulayabileceğinizi unutmamalısınız.

Yasadışı Bahis Cezası Nereye Ödenir

Yasadışı bahis cezası nereye ödenir sorusu aslında adli para cezasının nereye ödeneceği ile alakalı soru ile eştir. Yasadışı bahis oynama veya oynatma nedeni ile çarptırıldığınız para cezasının size tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapmanız gerekir. Ödemeyi gerçekleştirebilmek adına öncelikle Adliye’de bulunan Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’ndan Vergi Dairesi’ne hitaben yazılan bir belge almanız gerekir. Bu belge ile vergi dairesine ilgili ödemeyi yaparak dekontu Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na teslim etmeniz gerekir. Bu işlemi kendiniz ya da vekil atadığınız avukatınız gerçekleştirebilir.

Yasadışı Bahis Kanunu

Yasadışı bahis kanunu ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde bireylerin yasadışı işlemlerine karşı yaptırımlar getirilerek kanun dışılığın önlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda 7258 sayılı Kanun ve bu kanunun ilgili fıkraları uyarınca yasadışı bahis oynayan veya oynatanlara uygulanacak cezalar açıkça belirlenmiştir. Yasadışı bahis konusunda bir avukata danışmak isterseniz bizi arayarak hukuk ofisimizdeki ceza avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazaları Türkiye’de insan ölümlerine en çok neden olan olaylardan bir tanesi olurken ölen birey sayısından çok daha fazlası yaralanmalı trafik kazasına karışır. Bu durumda bir uzvunu kaybeden veya belirli bir süre boyunca çalışamayacak durumda olan bireyler yaralanmalı trafik kazası tazminat davası ile ilgili araştırmalar yaparak yaşadıkları kayıpları tazmin etmeyi arzularlar.

Yaralanmalı trafik kazası sonrasında yaralanan kişi tarafından açılan davalar maddi ve manevi olmak üzere iki kısımda incelenir. Tazminatın manevi boyutu hem yaralanan kişi hem de yaralanan kişinin yakınları tarafından talep edilebilirken maddi tazminat davalarında talep sadece yaralanan kişiden gelebilir. Bu anlamda yakınların maddi tazminat davası açması durumu mümkün olmaz. Manevi tazminat hem kişinin kendisi hem de kişinin yakınları tarafından açılabilirken yakınların manevi tazminat talep edebilmesi için kişinin bir uzuv kaybı yaşaması veya bedensel olarak ağır bir yara alması gerekir.

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası esnasında maddi açıdan talep edilecek zararlar ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Yaralının tedavi giderleri,
 • Yaralının yaşadığı kazanç kayıpları,
 • Çalışma gücünün azalmasından doğan kayıplar,
 • Ekonomik gelecek ile ilgili kayıplar tazminat konusunu oluşturabilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Cezaları

Kanun koyucu tarafından çizilmiş sınırlar çerçevesinde trafikte belirli kurallara uymanız gerekir. Kurallara uymamanız size para cezası olarak geri dönebileceği gibi zaman zaman sürücülerin kurallara uymaması nedeni ile yol açtığı nitelikli haller dava süreci ile devam eden durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durumda yaralanmalı trafik kazası cezaları gündeme gelir.

Trafik kazaları taksirli işlenen suçlar kapsamında değerlendirildiğinden trafikte seyrederken bir veya birden fazla bireyin yaralanmasına sebep olan bir kazaya yol açan sürücü hakkında taksirle yaralama davası açılır. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen bu suçun cezalarını aşağıdaki şekilde incelemek gerekir;

 • Bir başkasının vücudunda acı veren durumlara neden olan veya sağlığın ya da algılama yetisinin bozulmasına taksirle neden olan kişilere 3 ay ila 1 yıl arasında hapis cezası verilir.

Taksirli işlenen suçlarda aşağıdaki hallerin var olması ceza miktarının yarı oranında arttırılmasına neden olur.

 • Duyu ve organların birinde sürekli işlev kaybı,
 • Kemik kırılmaları,
 • Konuşmada zorluk,
 • Yüzde kalıcı izler,
 • Yaşamı riske atan durumlar,
 • Hamile kadınların erken doğum yapmasına neden olunması.

Trafik Kazası Sonrası Heyet Raporu

Trafik kazası sonrasında ciddi şekilde yaralanan ve maluliyet durumu ortaya çıkan bireyler için heyet raporu alınması gereklidir. Trafik kazası sonrası heyet raporu olarak da bilinen bu rapor; belirli alanlarda uzmanlaşmış bir doktor grubunun bir araya gelerek karar vermesi esasına dayanır. Raporda incelenen kişinin sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da zarar görüp görmediğidir.

Trafik kazası sonrası heyet raporu almak için bir devlet hastanesine başvurmanız gerekir. Burada tedavi uygulanmasına rağmen olumlu sonuç alınamadığının belgelenmesi sağlanırken heyet raporu sayesinde bireyin sigorta şirketinden tazminat alabilmesi mümkün olur. Sigortanızın ödeme yapması için gerekli olan söz konusu raporu hemen alarak hak kaybı yaşamamaya dikkat etmelisiniz.

Trafik Kazasında Kolum Kırıldı

Trafik kazasında kolum kırıldı ne kadar tazminat alırım sorusu günlük yaşamda karıştığı kaza nedeni ile kolunda kırıklar meydana gelen bireylerin en çok merak ettiği konular arasında yer alır. Trafik kazalarının ölüm, yaralanmalar ve finansal zararlar ile sonuçlanabileceği düşünüldüğünde koldaki kırıkların da tazmin edilmesi gerekir.

Trafik kazasında kolunuzda kırıklar meydana gelmesi durumunda ilk yapmanız gereken şey uğradığınız zararı resmiyete dökmeniz ve bunu sigorta şirketine ibraz ederek tazminat ödenmesini sağlamanızdır. Kolunuzda ortaya çıkacak kalıcı hasar veya trafik kazasında kol kırılması nedeni ile yaşanacak olan finansal kayıplar nedeniyle tazminata başvurmanız gerekir. İş görmezlik nedeni ile hem maddi hem de manevi tazminat alabilirken size tazminat ödeyecek olan Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın tarafı olan sigorta şirketidir.

Trafik kazasında kolum kırıldı ne yapmalıyım sorusu çerçevesinde gerçekleştirebileceğiniz bu işlem maddi kayıplarınızın karşılanması adına gereklidir. Ancak unutulmaması gereken bir durum var ki kolunuzun kurulmasına neden olan kazanın sizin kusurunuzdan mı karşı tarafın kusurundan mı kaynaklandığı çok da önemsenmez. Zira sigorta iki tarafı da korumayı amaçlar.

Yaralamalı Trafik Kazası Sigorta Ödemesi

Trafik kazası gerçekleşmesi durumunda yaralanan kimselerin maddi ve manevi zarar göreceği kabul edildiğinden maddi ve manevi tazminat davası açabileceği ifade edilir. Yaşadığı ekonomik kaybı ve psikolojik etkiyi ortadan kaldırmak isteyen bireylerin en çok merak ettiği yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi olur. Sigorta şirketleri genellikle mahkeme açılmaksızın ödeme yapmak istese de bu durumda ödenen tutarların mahkemece hükmedilen tutarlardan daha düşük olduğu bilinir. Yaralanmalı trafik kazası sigorta ödemesi almayı planlıyorsanız kesinlikli ilgili mahkemede dava açmalı ve sigorta şirketinden gelen hemen ödeme talebini reddetmelisiniz. Aksi takdirde yaralanmış olmanın yanı sıra az tazminat alarak ikinci kez zarar görmüş olursunuz. Bu ve diğer yazılarımız yalnızca bilgilendirme amaçlı olup bu konuda danışmak için avukata sor sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Ölümlü Trafik Kazası Cezaları | 2021 Güncel

Trafik kazaları ülkemizde ve dünyada insan ölümlerine neden olan başlıca etkenlerden bir tanesi olurken ölümlü trafik kazası cezası 2021 de insanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her gün trafikte seyreden milyonlarca araç ve milyonlarca sürücü çeşitli nedenlerle kazalara karışırken hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını riske atabilmektedirler.

Trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan ölüm, yaralanma veya sakatlanma durumlar bireylerin yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkiler. Üstelik söz konusu olumsuzluk sadece bireyin kendisini değil aynı zamanda ailesini de etkilediğinden maddi ve manevi tazminat gündeme geliyor. Tazminatın yanı sıra karşı tarafın ölümüne neden olan kimseler açılan adli davalar sonrasında hapis cezası da kaçınılmaz olur. Siz de ölümlü trafik kazası cezası 2020 ile ilgili detayları öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam ederek kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz. Bu konuda bize danışmak isterseniz avukata sor sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

avukata sor
Avukata Sor | Trafik Kazası Cezaları

Ölümlü Trafik Kazalarında Verilen Cezalar

Ölümlü bir trafik kazasına karıştığınızda nasıl bir ceza ile karşılaşacağınızı merak ediyorsanız öncelikle süreç ile ilgili nasıl bir yol izleneceğini bilmeniz elzemdir. Trafik kazası yaşandıktan hemen sonra dava açmak adına Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmanız gerekir. Bu dava ile ilgilenen mahkeme hem ikamet adresinizdeki Asliye Hukuk Mahkemesi hem de davanın gerçekleştiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Trafik kazasında ölüm meydana gelmişse dava Asliye Hukuk Mahkemesi yerine Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılır. Bu davalarınız için bir ceza avukatı ile görüşebilirsiniz. Açılan mahkeme sonrasında dava süreci gerçekleşir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki dava sonunda kişiye verilebilecek en ağır ceza 7 yıl olarak belirlenir. Trafik kazasının gerçekleşme durumuna ve sürücünün kusuruna bağlı olarak değişen cezalar davadan davaya farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle ölümlü trafik kazasına karıştığınızda alacağınız cezanın X yıl olarak belirlenmesi imkansızdır.

Alkollü Ölümlü Trafik Kazası Cezaları

Ölümlü bir trafik kazasına karıştığınızda kazanın hangi şartlar altında gerçekleştiği ve kusurlu olanın kim olduğu ile alakalı değerlendirmeler yapıldıktan sonra sürücüye verilecek olan ceza belirlenir. Bu anlamda alkollü trafik kazasına karışmak ve alkollü sürücünün neden olduğu ölümlü trafik kazalarında cezaların çok daha ağır olduğunu ifade etmek gerekir.

Alkol; insanın bilinç kaybı yaşamasına ve normal vücut fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olan oldukça etkili bir unsurdur. Sürücülerin reflekslerini yavaşlatan ve görme kaybı yaşamasına neden olan alkolün ölümlü trafik kazası yaşanması durumunda sürücünün kusurunu arttırdığından daha ağır cezanın verilmesi gerektiği düşünülür. Bu anlamda alkollü ölümlü trafik kazası cezaları bireyler için daha uzun süreli hapis cezası anlamına gelebilecektir.

Somut olayın kendi özelinde değerlendirilmesi gerektiği inancı ile yapılacak açıklamalarda alkollü ölümlü trafik kazasına karışmanın genel bir cezası olmadığını söylemek şarttır.

Ölümlü Trafik Kazası Cezası Paraya Çevrilir mi?

Ölümlü trafik kazalarında kişiye verilecek olan cezanın kaç yıl olacağı veya nasıl takdir edileceği ile ilgili nihai karar mahkemece verilse de bireylerin kafasını kurcalayan en önemli sorulardan bir tanesi de ölümlü trafik kazası cezası paraya çevrilir mi olur. Bir trafik kazasına karıştıktan sonra aldığınız uzun veya kısa süreli hapis cezasının paraya çevrilip çevrilemeyeceği ile ilgili düzenleme Türk Hukuk Sistemi’nin ilgili maddelerinde yapılmıştır. Bu anlamda trafik kazası ile ilgili verilecek cezanın paraya çevrilip çevrilemeyeceği durumu iki şekilde değerlendirilir.

Ölümlü trafik kazasında kusurunuzun niteliği cezanın paraya çevrilip çevrilemeyeceği üzerinde etkilidir. Bu anlamda aldığınız cezanın süresi ne olursa olsun trafik kazasında taksirli iseniz cezanız her şekilde adli para cezası şeklinde düzenlenebilir. Burada hesaplama aldığınız ceza gününün mahkemece belirlenen birim gün ücreti ile çarpılması şeklinde olur. Mahkemede sergileyeceğiniz iyi hal taksitlendirmek ve ödeme konusunda kolaylık elde etmenize yardımcı olur.

Trafik kazasında kusurunuzun fazla olması yani kazayı kasten işlemiş olmanız durumunda alacağınız ceza miktarı cezanın paraya çevrilip çevrilemeyeceği üzerine etki eder. Bu anlamda kasten işlenen suçlarda 1 yıl ve daha az süreli cezaların paraya çevrilebileceği söylenmelidir. Kasten işlenen suçlarda 1 yıldan uzun süreli cezaların paraya çevrilemeyeceği kabul edilir.

Ölümlü Trafik Kazası Tutuksuz Yargılanma

Ölümlü trafik kazalarında sürücünün bir veya birden fazla insanın yaşamına neden olacak kazaya neden olması durumu ele alınır. İlk etapta tutuklanması ve cezaya çarptırılması düşünülen sürücünün kusur düzeyi ve somut olay ile ilgili bütün raporların incelenmesi sonrasında tutuksuz yargılama kararının ortaya çıkması muhtemeldir. Burada tutukluluk süresinin etkili olabileceği düşünülürken aynı zamanda ölen tarafın da kusurlu olup olmaması ölümlü trafik kazası tutuksuz yargılama durumunun ortaya çıkmasına neden olabilecektir.

Ölümlü trafik kazası tutuksuz yargılama kararının çıkması için herhangi bir şart olmadığından bireylerin somut olaya bağlı olarak değerlendirmeleri dikkate almaları gerekir. Zira hukuki olaylarda genellemeler yapmak ve ölümlü trafik kazalarında tutuksuz yargılama kararının çıkıp çıkmayacağı ile alakalı kestirme yapmak zordur.

Ölümlü Trafik Kazaları Mahkeme Sonuçları

Trafik kazalarının çok ciddi seviyelerde yaşandığı Türkiye’de trafik kazaları ile alakalı mahkeme sonuçlarının da ciddi seviyelerde olduğunu ifade etmek gerekir. Gerek sıradan kazalarda gerekse de ölümlü trafik kazaları mahkeme sonuçları bakımından çeşitliliğin ciddi düzeyde olduğu bir konudur. Ancak bu sonuçlar yine de sizin karıştığınız trafik kazaları ile ilgili aynı kararın çıkmasına neden olmayabilir. Ancak ölümlü trafik kazaları mahkeme sonuçları emsal oluşturma adına kullanılabilir. Ayrıca mahkeme sonuçlarına e-devlet sistemi üzerinden Davalarım sayfasından erişebilirsiniz.

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu – Sövmek Suretiyle Hakaret, Onur, Şerefe Saldırmak

Kişilerin şahıslarına yönelik olarak sarf edilen halk arasında küfür olarak tabir edilen sözler, cümleler Türk Ceza Kanunu (TCK) M.125-131 arasında Hakaret Suçu olarak düzenleme altına alınmıştır. İlgili maddelere bakıldığında bu suç iki farklı şekilde işlenilebileceği göze çarpmaktadır.

 1. Somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi
 2. Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak

Hakaret suçunun oluşması için mağdurun belirli veya belirlenebilir olması gerekmektedir. Kişinin kullandığı cümlenin içinde mağdurun ismi geçmese dahi kimin için söylendiğinin anlaşıldığı durumlarda da hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilir.

            Hakaret suçunun oluşumu, isnat edilen somut fiil veya olgunun kişinin onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmasını; sövmenin ise kişinin onuru, şerefi ve saygınlığı için saldırı oluşturmasını gerektirir. Bu niteliklere sahip olmayan sırf yakınma, serzenişler hakaret suçu kapsamına girmez. 

            Suçun oluştuğundan bahsedebilmemiz için isnat gerçekleşmiş bir olay veya vaka ile bağlantıya sahip olması gerekmektedir. Gerçek olsa da olmasa da kişiye bili bir fiili işlediği veya belli bir olayın içinde yer aldığı izafe edilmelidir.  Burada bahse konu fiil olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. İsnat edilen olgu veya fiilin hakaret suçunu oluşturması için bunun mümkün, algılanabilir, inanılabilir bir hususa ilişkin olması gerekmektedir. Kısacası gerçekliğe uygun olması gerekmektedir.

Örnek:

 1. Bir kişinin başka bir kişiye bu tacizcinin tekidir demesi. (Sövme)
 2. C kişisinin A’nın taciz edilmesinden sorumlu kişi B’dir demesi. (Olgu İsnadı)

Sövmek Suretiyle Onur, Şerefe Saldırmak

            Bu kapsamda suçun oluştuğundan bahsedebilmemiz için sövme, kişinin onuruna, şerefine ve saygınlığına yönelik olumsuz değer yargılarında bulunmayı ifade etmektedir. Burada somut bir olgu isnadı bulunmamaktadır soyut bir şekilde mağdurun onur, şerefine yönelik olgu isnadı veya yakıştırmalar söz konusu olmaktadır. Kişinin kötü huyları, bedeni engelleri , hastalıklarını söylemek bu kapsamda suç oluşturmaktadır.

Örnek:  (A) kişisinin (B) kişisine serseri, hayvan, mal, köpek, kel, topal, kör, AİDS’li, fahişe, sövme kapsamında suç oluşturmaktadır.

            Önemle belirtilmelidir ki sövmenin belirli bir kalıbı yoktur. Yazı, resim, söz, işaret, hareket ile bu fiili işlemek mümkündür. Yukarıdaki örneklerden farklı olarak ise yüze tükürmek de hakaret suçunu oluşturur ve burada eylemli hakaretten bahsedilebilir.

Huzurda ve Gıyapta Hakaret

            Hakaret suçundan bahsedebilmek için yukarıda anlatılan fiillerin açıkça veya zımnen açıklanması gerekmektedir. Suçun oluşması için yukarıda bahsedilen fiillerin mağdurun veya üçüncü şahsın bilgisine ulaşması gerekmektedir. Kişinin kendi kendisine konuşması veya şahsi bir defterine vb. eşyasına notlar alması bu suçu oluşturmaz. Kendi kendine konuşmaların veya not almanın mağdura veya üçüncü kişilere ulaşması da açıklama kastı olmadığından dolayı suçu oluşturmaz.

            Hukukumuzda Hakaret suçunun mağdurunda huzurunda ve gıyabında işlenmesi bakımından farklılık söz konusudur. Gıyapta işlene hakaret suçu kapsamında cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat şartının varlığı gerekmektedir.

Huzurda Hakaret

            Yazımızın başında anlatılan fiillerin mağdurun buna doğrudan vakıf olabileceği şekilde işlenmesi durumunda huzurda hakaret vardır. Burada önemle belirtilmelidir ki huzurda hakaretin söz konusu olması için illa yüz yüze gelmek gerekmemektedir.Alt kat komşusunun üst katta oturan komşusuna; mağdurunda duyması kastıyla yüksek sesle kendi evinde  hakaret etmesi örnek teşkil eder. Yargıtay kararında da belirtildiği üzere mağdurun bulunduğu ortamda icra edilen hakaret teşkil eden söz ve fiiller onun tarafında işitme veya görme engeli nedeniyle işitilmese veya görülmese dahi huzurda hakaret oluşur.

            Kanuna bakıldığında ‘’fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi’’ huzurda hakaret sayılmıştır. Buna göre vasıta ne olursa olsun sesli,yazılı,görüntülü, mesajla gerçekleştirilen somut bir fiil veya olgu isnatları huzurda hakaret sayılır. İletinin doğrudan doğruya mağdura gönderilmesi burada önem taşımaktadır.

Gıyapta Hakaret

            Mağdurun doğrudan mağdur olmadığı durumda gıyapta hakaretten bahsedilir. Gıyapta hakaretten bahsedebilmemiz için yazımızda bahsedilen fiillerin en az üç kişiyle ihtilat edilerek işlenmesini aramıştır. İhtilat sözlükte ‘’karşılaşıp görüşme’’ şeklinde tanımlanmaktadır. İhtilatı , hakaret suçu bakımından toplu veya dağınık halde bulunan en az üç kişiyle görüşerek, onların isnat edilen fiil veya olguyu öğrenmelerini sağlamak şeklinde anlamak gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus fail üç farklı kişiyle görüşerek bu fiili işlemesi gerekmektedir. Aynı kişiyle üç defa görüşüp gıyabında konuşması hakaret suçunu oluşturmayacaktır. Ayrıca ihtilat edilen üç kişinin aynı ortamda bulunmasına gerek yoktur. Farklı ortamda bulunan üç kişiyle de ihtilat unsuru gerçekleşebilir.

            Hakaretin asgari üç kişiye ileti yoluyla gönderildiği veya hakareti ihtiva eden iletinin üçüncü kişilere yayması için bir kişiye gönderildiği ve bu kişi tarafından yeterli sayıda kişilere yayılması durumunda da hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilebilecektir.

İleti Yoluyla Hakaret Suçu (whatsapp, sms, mektup, e-mail, faks, telefon konuşması)

            Yazımızın daha önceki bölümlerinde açıklandığı üzere hakaret suçunun işlenmesi bakımından gıyapta-huzurda ayrımı yapılmaktadır. İleti yoluyla işlenen hakaret suçu bakımından da bu husus gene önem taşımaktadır. Tekrar belirtmek gerekir ki failin mağdurun şahsına doğrudan yönelmediği durumlarda huzurda hakaretten söz edemeyiz bunu bir örnekle açıklamak istemekteyiz.

Örnek: (A) kişisi (B) kişisi hakkında ortak arkadaşları olan (C)’ye whatsapp uygulaması üzerinden ‘’O şerefsizle görüşmeni istemiyorum.’’ Şeklinde bir mesaj göndermiştir. Bu mesajı şans eseri B’nin görmesi durumunda hakaret suçu oluşmamıştır çünkü ihtilat unsuru gerçekleşmemiştir ayrıca (A)’nın doğrudan (B)’ye yollama amacı bulunmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki ileti yoluyla hakaret suçunun “huzurda” oluşabilmesi için iletiyi gönderenin fiili icra ederken mağduru hedeflemesi veya mağdurun fiilini öğrenebileceğini istemesi şarttır.

Hakaret Suçunda Zamanaşımı, Şikayet ve Uzlaştırma

            Hakaret suçunun düzenlendiği kanundaki ilgili maddeye baktığımız zaman

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

TCK

Hükmüyle karşılaşmaktayız bu hükme göre kalan durumlarda şikâyet bakımından suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikâyet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikâyet hakkını kaybeder. Şikâyet hakkı, en geç dava zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır.

            Hakaret suçunun nitelikli hali bakımından şikayet unsuru aranmamaktadır bundan ötürü herhangi bir şikayet süresi yoktur. Cumhuriyet savcısı re’sen soruşturma başlatır.

            Mevzuat gereği takibi şikâyete bağlı olan suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Uzlaştırma yoluna gidilip gidilmediği hem soruşturma evresinde hem de kovuşturma evresinde dikkat edilir. Bundan dolayı hakaret suçunun basit hali bakımından uzlaştırma yoluna gidilmesi zorunludur. Uzlaşma sağlanamazsa soruşturma veya kovuşturma evresine devam edilmesi gerekmektedir. Kamu görevlisine ve cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikâyete tabi suçlardan olmadığından uzlaştırma kapsamında değildir.

İnternet Üzerinden Küfür Edildi Ekran Görüntüsü(Screenshot) Alsam Olur Mu?

            Önemle belirtilmelidir ki burada sorulan soru tamamen delil ve ispat konusuyla alakalıdır. Daha önce de anlatıldığı üzere fail tarafından ileti yoluyla işlenen Hakaret suçunu ispat etme noktasında ekran görüntüsü bakımından Yargıtay kararlarına baktığımızda

T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/19577 K. 2014/1926 T. 05.02.2014         ‘’ Elektronik Ortamdaki Fotoğraf Film Görüntü Veya Ses Kaydı Gibi Veriler ve Benzer Bilgi Taşıyıcılar Diğer Delillerle Desteklendiklerinde “Delil” Olarak Hükme Esas Alınabileceği’’ hükmetmiştir.

            Yalnızca ekran görüntüsünün alınması durumunda bu delil olarak değerlendirilemeyecektir. Bundan dolayı ilave delillerle desteklenmesi gerekir. Başka bir şekilde delil elde etme durumu yoksa E-TESPİT yoluna gidilmesi gerekmektedir. 

E-TESPİT Nedir ve Nasıl Yapılır?

             1 Mart ile birlikte 2016’da yürürlüğe giren “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik Noterler tarafından elektronik ortamda tespit yapılabilmesine imkan getirilmiştir. Getirilen düzenleme sayesinde hukuki dayanağı olmayan ekran görüntülerinin yerini E-TESPİT tutanakları alacaktır ve kişilere ispat kolaylığı sağlayacak.

            Bu işlemin nasıl yapılacağı akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Bahsi geçen yönetmeliğin 5. Maddesinin 6. Fıkrasının c bendine göre “Tespit edilecek veri internet ortamında ise tespit işlemi TNBBS kullanılarak yapılır.” Aynı yönetmelikte TNBBS ise  Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi olarak tanımlanmıştır. Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesine giriş yapılarak “E-Tespit Portal” sekmesi üzerinden öncelikle üyelik gerekmektedir. Üyelik işlemi akabinde tespiti yapılması istenen verinin bulunduğu internet sitesi adresi girilerek istenilen verinin ekran görüntüsü alınacaktır. Tespit talebinde bulunulması ile sistem söz konusu verileri arşive kaydederek talepte bulunan kişiye başvuru numarası vermekte ve kişi bu başvuru numarası ile birlikte sistem üzerinden seçmiş olduğu notere giderek işlemi tamamlattırmaktadır. Tespiti gerçekleştirilen veri internet üzerinden silinse dahi işbu tespitin yapıldığı anda mevcut olduğu ispatlanabilecektir.

 Yazımızın tamamında mümkün olduğunca Hakaret Suçunun unsurlarını ve karşılaşıldığında neler yapılabileceğini anlatmaya çalışıldı fakat bütün bu süreçlerin bir ceza avukatıyla takip edilmesi işlemlerin sağlığı ve istenen neticenin alınması bakımından önem arz etmektedir. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda iyi bir avukata başvurmanızı tavsiye ederiz.

Yargıtay Kararları Işığında Hakaret Suçu Sayılmayan Sözler

‘’Dört gözlü’’ Kişinin gözlüklü olduğunu ifade eder suçun unsurları oluşmamıştır.

‘’Beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz..’’   Kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirilmiştir.

 ‘’Dinsiz, imansızlar’’ müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının

‘’Terbiyesiz herif’’ Onur şerefi rencide edecek boyutta olmadığına kanaat edilmiştir.

‘’Sen aciz zavallı bir insansın şu haline bak’’ İzmir BAM 12. CD 2018/3903E-2019/706K

‘’Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git’’ onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı

‘’Sen ne karışıyorsun lan’’ Kaba hitap tarzı var. Onur,şeref rencide edecek düzeyde değil.

‘’Çingene’’ Onur, şerefi rencide edecek düzeye varmadığına kanaat edilmiştir.

‘’Ananı avratını sinkaf edeceğim’’ Burada asıl suç tehdittir. Hakaret tehdit suçunun içinde erir.

‘’Haddini aştın fazla ileri gittin, sen insan mısın?’’ Onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığına kanaat getirilmiştir.

‘’Siz çetesiniz defolun gidin, vicdansızsınız’’ Somut olayda ağır eleştiri olarak değerlendirilmiştir ve rencide edecek düzeyde olmadığına kanaat getirilmiştir.

‘’Tutanak tutmazsanız adam değilsiniz’’ Kaba söylem olarak değerlendirilmiş ve onur, şerefi rencide edecek düzeyde olmadığına kanaat edilmiştir.

‘’Hakime siz açıkça taraf tutuyorsunuz’’ demek,mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, uğranıldığını düşündüğü haksızlığı dile getirmeye yönelik bir yakınma ve ağır eleştiri niteliğinde olduğuna kanaat edilmiştir.

 Emniyette dışarıda beklemesi gerektiği söylenen sanığın ‘’sinkaf ederim böyle düzeni de yeri de’’  hakaretin oluşması için sözlerin belirli veya belirlenebilir kimseye yönelmesi gerekir sözlerin mağdurları hedef almayıp onların onur, şeref ve saygınlıklarına yönelik bir saldırı niteliğinde olmadığına kanaat edilmiştir.

‘’Eğitimsiz tecrübesiz teknolojiden anlamayan’’ ağır eleştiri niteliğinde olup katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bulunmadığına kanaat getirilmiştir.

‘’Lanet gardiyan’’ Nezaket dışı kaba hitap tarzı olup, sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığına kanaat getirilmiştir.

‘’ İcra takibi esnasında bu evden mal kaldıracak damın anasını avratını sinkaf ederim.’’ Burada memura mukavemet suçu oluşur hakaret bu suçun içinde erimektedir.

‘’Doktora artistlik yapma hastaya bak bu senin görevin’’ kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirilmiştir.

‘’Polise karşı lan polis oldunuz da ne oldunuz senin psikolojin bozuk ‘’ kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirilmiştir.

Kaynakça

Profesör Dr. Mahmut KOCA- Profesör Dr. İlhan ÜZÜLMEZ Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler kitabı 4. Baskı

Türk Ceza Kanunu- Ceza Muhakemesi Kanunu- Noterlik Kanunu ve Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik

Don`t copy text!